ದಿನದ ಓದು - ಪಿಂಕಿ ಅಭಿಮತ ಮತ್ತು ಕೊವೂರ್ ಉಯಿಲು
ಅರುಣಾ ಶಾನುಭಾಗ್ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾಮರನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಅರುಣಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲೇಖಕಿ ಪಿಂಕಿ ವಿರಾನಿ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಔಟ್ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಕೆಇಎಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅರುಣಳ ಬದುಕಿನ ದುರಂತವನ್ನೂ ಆ ದುರಂತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನೂ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರುಣಳ ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ನಿಜ ಕಥೆ....
You Are Herewith Sentenced To Life
Let Aruna die? No, with her alive, there’s more power, media attention. Hence, the politics of mercy in medicine.
ಈ ಕೆಳಗಿನದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ಡಾ. ಅಬ್ರಹಂ ಕೊವೂರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವೆಜಿಟೆಟಿವ್ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅನಾವಸರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಉಯಿಲು. ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಅವರು ವಾದಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷ ದಯಾಮರಣದ ಪರ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆದರೆ ನೈಜ ವಾದ. ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ರೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಪರೋಕ್ಷ ದಯಾಮರನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಉಯಿಲು..

OF EUTHANASIA 


Euthanaisa is the mercifull act of painlessly terminating the life of an organism suffering from an incurable disease or wound. Though there is no objection in practicing euthanasia on animals, it is prohibited in the case of men. This is due to the fallacious Judaic, Christian and Islamic beliefs that, unlike animals, man alone was created by hands of clay, and life was blown into it through his nostrils by God. Thus, according to them, God alone has the right to take life from man. In countries dominated by the influences of these religions, doctors are not allowed to practice euthanasia even with the written permission of the suffering patient.

In Sri Lanka and India where majority of people believe in rebirth, euthanasia should be considered a meritorious act that should be encouraged. It is more sensible for those who believe in rebirth to prohibit the present practice of doctors prolonging the life by medication of a person suffering from an incurable disease than prohibiting euthanasia, because by medication the doctors are only delaying the sick men’s chance of discarding their deceased bodies to be reborn in younger and healthier bodies.

Once I witnessed the cruel act of a doctor administering oxygen to a cancer patient struggling between life and death. Probably his religious upbringing did not make him realize the cruelty of his act of making the dying person suffer a few more hours. How sensible it would have been if, instead of administering oxygen, he had given the patient an overdose of sleeping drug.

On another occasion a doctor of very low intelligence was triumphantly boasting about the success he and his alcoholic doctor son achieved in reviving a lady who was in deep coma as a result of cancer in her lungs, by giving her glucose drip. Although I told him I would not like such a cruel act done even to my pet dog, the foolish doctor obsessed by his religious delusions, continued to boast about how he and his drunkard son succeeded in keeping the sick lady conscious until her death.

The cancer specialist who was told that his patient was in a state of coma, was happy to know that she was not able to feel any pain during the last hours of her life. He said that nature was doing what he himself would have done if law permitted. He was thoroughly annoyed at the uncalled for interference of the two misguided quacks in making his patient suffer for a few more days.

My 80-year old body has cancer in its bladder, and as a result of it I am suffering from frequent haematuria.  In view of my old age doctors have ruled out surgery and radiotherapy. They are treating me by chemotherapy and blood transfusion in an attempt to keep me alive for a few more weeks or months, and not years. They have succeeded a good deal in this respect, and I am thankful to them. I am able to attend my normal work, although at a lesser scale.

Before long when I am bedridden and become useless to my fellow beings and myself, I will not allow my good doctors to prolong my life and suffering any more. Unfortunately, my doctors are prevented from an antediluvian law from terminating my suffering by putting me to sleep permanently, even if I request to do so.
My rational mind will not permit me to eat the so called holy ash given by the juggler sai baba, or drink my urine every morning as curative medicines for cancer at the advice of gullible sai baba devptees and Sri Morarji Desai!

My only hope of escaping the forthcoming agony is in some of my sincere friends who foolishly believe in rebirth even though there is no evidence for it. I appeal to them to compassionately help me put an end to my suffering by getting me a liberal supply of sleeping tablets, when I am completely bedridden.

It being a meritorious karma they need not hesitate to violate an outmoded law. In addition to helping me to get rid of my cancerous body to be reborn into a healthy young body, they themselves will be adding one more merit to their credit. Even Mahatma Gandhi did not hesitate to break the laws for doing good for his fellow men. 
(taken from the book Gods, Demons and Spirits - Dr. Abraham Kovoor, pg 107.)

Proudly powered by Blogger
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.
Converted by LiteThemes.com.